สถานีตรวจวัด

  • ขัดข้อง
  • ขัดข้องชั่วคราว
  • การสื่อสารปกติ
  • ฝนเล็กน้อย
  • ฝนปานกลาง
  • ฝนหนัก