จุดติดตั้งสถานี
สถานะอุปกรณ์
  • ปกติ ระบบไฟฟ้า
  • ปกติ ระบบสำรองไฟฟ้า
  • ปิด ประตูตู้ RTU
  • ปกติ กระแสไฟฟ้า
  • ปกติ ระบบการสื่อสาร
ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 23/04/2567 01:30 น. ถึง 25/04/2567 01:25 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 23/04/2567 01:30 น. ถึง 25/04/2567 01:25 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำด้านใน ม. รทก. ระดับน้ำด้านนอก ม. รทก.
23/04/2567 01:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 01:35 -0.33 -0.51
23/04/2567 01:40 -0.33 -0.51
23/04/2567 01:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 01:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 01:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:25 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:35 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:40 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 02:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:25 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:35 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:40 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 03:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 04:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 04:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 04:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 04:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 04:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 04:25 -0.33 -0.51
23/04/2567 04:30 -0.34 -0.51
23/04/2567 04:35 -0.34 -0.51
23/04/2567 04:40 -0.34 -0.51
23/04/2567 04:45 -0.34 -0.51
23/04/2567 04:50 -0.34 -0.51
23/04/2567 04:55 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:00 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:05 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:10 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:15 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:20 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:25 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:30 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:35 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:40 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:45 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:50 -0.34 -0.51
23/04/2567 05:55 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:00 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:05 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:10 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:15 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:20 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:25 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:30 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:35 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:40 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:45 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:50 -0.34 -0.51
23/04/2567 06:55 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:00 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:05 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:10 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:15 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:20 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:25 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:30 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:35 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:40 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:45 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:50 -0.34 -0.51
23/04/2567 07:55 -0.34 -0.51
23/04/2567 08:00 -0.34 -0.51
23/04/2567 08:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 08:10 -0.33 -0.50
23/04/2567 08:15 -0.33 -0.50
23/04/2567 08:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 08:25 -0.33 -0.50
23/04/2567 08:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 08:35 -0.33 -0.50
23/04/2567 08:40 -0.33 -0.51
23/04/2567 08:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 08:50 -0.33 -0.50
23/04/2567 08:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:10 -0.33 -0.50
23/04/2567 09:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:25 -0.33 -0.50
23/04/2567 09:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:35 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:40 -0.33 -0.50
23/04/2567 09:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 09:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 10:00 -0.33 -0.50
23/04/2567 10:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 10:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 10:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 10:20 -0.33 -0.50
23/04/2567 10:25 -0.33 -0.51
23/04/2567 10:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 10:35 -0.33 -0.50
23/04/2567 10:40 -0.33 -0.50
23/04/2567 10:45 -0.33 -0.50
23/04/2567 10:50 -0.33 -0.50
23/04/2567 10:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:25 -0.33 -0.50
23/04/2567 11:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:35 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:40 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 11:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:25 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:35 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:40 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 12:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:25 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:35 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:40 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:45 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 13:55 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:00 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:05 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:10 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:15 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:20 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:25 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:30 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:35 -0.34 -0.51
23/04/2567 14:40 -0.33 -0.52
23/04/2567 14:45 -0.33 -0.52
23/04/2567 14:50 -0.33 -0.51
23/04/2567 14:55 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:00 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:05 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:10 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:15 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:20 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:25 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:30 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:35 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:40 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:45 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:50 -0.34 -0.52
23/04/2567 15:55 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:00 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:05 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:10 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:15 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:20 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:25 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:30 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:35 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:40 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:45 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:50 -0.35 -0.52
23/04/2567 16:55 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:00 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:05 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:10 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:15 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:20 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:25 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:30 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:35 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:40 -0.36 -0.52
23/04/2567 17:45 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:50 -0.35 -0.52
23/04/2567 17:55 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:00 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:05 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:10 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:15 -0.35 -0.52
23/04/2567 18:20 -0.35 -0.52
23/04/2567 18:25 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:30 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:35 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:40 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:45 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:50 -0.36 -0.52
23/04/2567 18:55 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:00 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:05 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:10 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:15 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:20 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:25 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:30 -0.35 -0.52
23/04/2567 19:35 -0.36 -0.52
23/04/2567 19:40 -0.35 -0.52
23/04/2567 19:45 -0.35 -0.52
23/04/2567 19:50 -0.35 -0.52
23/04/2567 19:55 -0.35 -0.52
23/04/2567 20:00 -0.35 -0.52
23/04/2567 20:05 -0.36 -0.52
23/04/2567 20:10 -0.36 -0.52
23/04/2567 20:15 -0.36 -0.52
23/04/2567 20:20 -0.35 -0.52
23/04/2567 20:25 -0.35 -0.52
23/04/2567 20:30 -0.36 -0.52
23/04/2567 20:35 -0.36 -0.52
23/04/2567 20:40 -0.36 -0.52
23/04/2567 20:45 -0.36 -0.52
23/04/2567 20:50 -0.35 -0.52
23/04/2567 20:55 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:00 -0.36 -0.52
23/04/2567 21:05 -0.36 -0.52
23/04/2567 21:10 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:15 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:20 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:25 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:30 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:35 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:40 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:45 -0.35 -0.52
23/04/2567 21:50 -0.36 -0.52
23/04/2567 21:55 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:00 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:05 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:10 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:15 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:20 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:25 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:30 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:35 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:40 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:45 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:50 -0.35 -0.52
23/04/2567 22:55 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:00 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:05 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:10 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:15 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:20 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:25 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:30 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:35 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:40 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:45 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:50 -0.35 -0.52
23/04/2567 23:55 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:00 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:05 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:10 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:15 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:20 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:25 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:30 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:35 -0.35 -0.52
24/04/2567 00:40 -0.34 -0.52
24/04/2567 00:45 -0.34 -0.52
24/04/2567 00:50 -0.34 -0.52
24/04/2567 00:55 -0.34 -0.52
24/04/2567 01:00 -0.34 -0.52
24/04/2567 01:05 -0.34 -0.52
24/04/2567 01:10 -0.34 -0.52
24/04/2567 01:15 -0.34 -0.52
24/04/2567 01:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 01:25 -0.34 -0.51
24/04/2567 01:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 01:35 -0.34 -0.51
24/04/2567 01:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 01:45 -0.34 -0.51
24/04/2567 01:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 01:55 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:00 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:05 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:10 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:15 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:25 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:35 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:45 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 02:55 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:00 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:05 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:10 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:15 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:25 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:35 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:45 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 03:55 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:00 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:05 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:10 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:15 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:25 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:35 -0.35 -0.51
24/04/2567 04:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:45 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 04:55 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:00 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:05 -0.35 -0.51
24/04/2567 05:10 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:15 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:25 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:30 -0.35 -0.51
24/04/2567 05:35 -0.35 -0.51
24/04/2567 05:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:45 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 05:55 -0.35 -0.51
24/04/2567 06:00 -0.35 -0.51
24/04/2567 06:05 -0.35 -0.51
24/04/2567 06:10 -0.35 -0.51
24/04/2567 06:15 -0.35 -0.51
24/04/2567 06:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 06:25 -0.35 -0.51
24/04/2567 06:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 06:35 -0.34 -0.51
24/04/2567 06:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 06:45 -0.34 -0.51
24/04/2567 06:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 06:55 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:00 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:05 -0.34 -0.50
24/04/2567 07:10 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:15 -0.34 -0.50
24/04/2567 07:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:25 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:35 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:45 -0.34 -0.50
24/04/2567 07:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 07:55 -0.34 -0.50
24/04/2567 08:00 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:05 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:10 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:15 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:20 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:25 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:35 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:40 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:45 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:50 -0.34 -0.51
24/04/2567 08:55 -0.34 -0.51
24/04/2567 09:00 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:05 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:10 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:15 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:20 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:25 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:30 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:35 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:40 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:45 -0.33 -0.51
24/04/2567 09:50 -0.33 -0.50
24/04/2567 09:55 -0.33 -0.50
24/04/2567 10:00 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:05 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:10 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:15 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:20 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:25 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:30 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:35 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:40 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:45 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:50 -0.33 -0.51
24/04/2567 10:55 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:00 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:05 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:10 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:15 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:20 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:25 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:30 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:35 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:40 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:45 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:50 -0.33 -0.51
24/04/2567 11:55 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:00 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:05 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:10 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:15 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:20 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:25 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:30 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:35 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:40 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:45 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:50 -0.33 -0.51
24/04/2567 12:55 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:00 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:05 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:10 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:15 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:20 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:25 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:30 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:35 -0.33 -0.52
24/04/2567 13:40 -0.33 -0.51
24/04/2567 13:45 -0.33 -0.52
24/04/2567 13:50 -0.33 -0.52
24/04/2567 13:55 -0.33 -0.52
24/04/2567 14:00 -0.33 -0.52
24/04/2567 14:05 -0.33 -0.52
24/04/2567 14:10 -0.33 -0.52
24/04/2567 14:15 -0.33 -0.52
24/04/2567 14:20 -0.34 -0.52
24/04/2567 14:25 -0.34 -0.52
24/04/2567 14:30 -0.34 -0.51
24/04/2567 14:35 -0.34 -0.52
24/04/2567 14:40 -0.34 -0.52
24/04/2567 14:45 -0.34 -0.52
24/04/2567 14:50 -0.34 -0.52
24/04/2567 14:55 -0.34 -0.51
24/04/2567 15:00 -0.34 -0.52
24/04/2567 15:05 -0.34 -0.52
24/04/2567 15:10 -0.34 -0.52
24/04/2567 15:15 -0.34 -0.52
24/04/2567 15:20 -0.34 -0.52
24/04/2567 15:25 -0.35 -0.52
24/04/2567 15:30 -0.35 -0.52
24/04/2567 15:35 -0.35 -0.52
24/04/2567 15:40 -0.35 -0.52
24/04/2567 15:45 -0.35 -0.52
24/04/2567 15:50 -0.35 -0.52
24/04/2567 15:55 -0.35 -0.52
24/04/2567 16:00 -0.35 -0.53
24/04/2567 16:05 -0.36 -0.52
24/04/2567 16:10 -0.36 -0.52
24/04/2567 16:15 -0.36 -0.52
24/04/2567 16:20 -0.36 -0.52
24/04/2567 16:25 -0.36 -0.52
24/04/2567 16:30 -0.36 -0.52
24/04/2567 16:35 -0.36 -0.53
24/04/2567 16:40 -0.36 -0.53
24/04/2567 16:45 -0.36 -0.52
24/04/2567 16:50 -0.37 -0.53
24/04/2567 16:55 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:00 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:05 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:10 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:15 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:20 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:25 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:30 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:35 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:40 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:45 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:50 -0.37 -0.53
24/04/2567 17:55 -0.37 -0.53
24/04/2567 18:00 -0.37 -0.53
24/04/2567 18:05 -0.37 -0.53
24/04/2567 18:10 -0.37 -0.53
24/04/2567 18:15 -0.37 -0.53
24/04/2567 18:20 -0.37 -0.53
24/04/2567 18:25 -0.38 -0.53
24/04/2567 18:30 -0.38 -0.53
24/04/2567 18:35 -0.37 -0.53
24/04/2567 18:40 -0.38 -0.53
24/04/2567 18:45 -0.38 -0.52
24/04/2567 18:50 -0.38 -0.52
24/04/2567 18:55 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:00 -0.38 -0.53
24/04/2567 19:05 -0.38 -0.53
24/04/2567 19:10 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:15 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:20 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:25 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:30 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:35 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:40 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:45 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:50 -0.38 -0.52
24/04/2567 19:55 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:00 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:05 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:10 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:15 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:20 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:25 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:30 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:35 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:40 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:45 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:50 -0.38 -0.52
24/04/2567 20:55 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:00 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:05 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:10 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:15 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:20 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:25 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:30 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:35 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:40 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:45 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:50 -0.38 -0.52
24/04/2567 21:55 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:00 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:05 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:10 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:15 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:20 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:25 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:30 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:35 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:40 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:45 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:50 -0.38 -0.52
24/04/2567 22:55 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:00 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:05 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:10 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:15 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:20 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:25 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:30 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:35 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:40 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:45 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:50 -0.38 -0.52
24/04/2567 23:55 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:00 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:05 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:10 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:15 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:20 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:25 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:30 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:35 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:40 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:45 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:50 -0.38 -0.52
25/04/2567 00:55 -0.38 -0.52
25/04/2567 01:00 -0.38 -0.52
25/04/2567 01:05 -0.38 -0.52
25/04/2567 01:10 -0.38 -0.52
25/04/2567 01:15 -0.38 -0.52
25/04/2567 01:20 -0.38 -0.52
25/04/2567 01:25 -0.38 -0.52