สถานี Radar หนองจอก

    [ 14.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางเขตลาดกระบัง บางส่วนเขตประเวศ สวนหลวง ลักษณะยังไม่เคลื่อนตัว แนวโน้มคงที่ / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 46% 23 Jan 2019 ]...
Skip Navigation Links