นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ๑ คํานิยาม "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ "เจ้าของข้อมูล" หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล "ผู้บริหารข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ข้อ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักการระบายน้ำ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีขอบเขตจํากัดตามที่กฎหมายกําหนด และใช้วิธีการที่ ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วแต่กรณี และจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ข้อ ๓ คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบของ สำนักการระบายน้ำ โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (๒) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งหรือร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลได้ (๓) กรณีที่เป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่มีหลายแหล่งที่มา สำนักการระบายน้ำ จะยึดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุด ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล (๑) เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงานของ สำนักการระบายน้ำ และอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบของ สำนักการระบายน้ำ (๒) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติ การให้บริการข้อมูล การจัดทํารายงานสรุป และการประมวลผลสถิติ ภายใต้อํานาจหน้าที่ของ สำนักการระบายน้ำ (๓) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ภายใต้อํานาจหน้าที่ของ สำนักการระบายน้ำ (๔) เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลหรือผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ภายใต้อํานาจหน้าที่ของ สำนักการระบายน้ำ (๕) เพื่อการจัดทําข้อมูลและสถิติ สําหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ สำนักการระบายน้ำ (5) สำนักการระบายน้ำ จะไม่กระทําการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้สามารถกระทําได้ ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคล สำนักการระบายน้ำ จะทําการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ข้อ ๕ ข้อจํากัดในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๑) สำนักการระบายน้ำ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่าง ชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ตามกฎหมาย (๒) ในกรณีที่ สำนักการระบายน้ำ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย สำนักการระบายน้ำ จะบันทึกการใช้หรือการเปิดเผยนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ (๓) กรณีที่ สำนักการระบายน้ำ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำนักการระบายน้ำ จะกําหนดให้หน่วยงานดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนํา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับ สำนักการระบายน้ำ ข้อ ๖ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (๑) สำนักการระบายน้ำ กําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือ โดยมิชอบ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด (๒) สำนักการระบายน้ำ จะสร้างจิตสํานึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (๓) สำนักการระบายน้ำ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือถอนความยินยอม (๔) หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น สำนักการระบายน้ำ จะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ข้อ ๗ การเปิดเผยเกี่ยวกับการดําเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำนักการระบายน้ำ จะเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีวิธีการที่สามารถตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ไว้ในเว็บไซต์ของ สำนักการระบายน้ำ ข้อ ๘ การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล (๑) เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคําร้องขอเข้าถึง ขอรับสําเนา ขอแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกข้อมูล ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน หรือขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ รวมถึงขอลบข้อมูล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ขอให้โอนย้ายข้อมูล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําหนดได้ ตามช่องทางที่ สำนักการระบายน้ำ กําหนด โดย สำนักการระบายน้ำ จะดําเนินการตามที่ร้องขอโดยเร็วตามกฎหมาย (๒) ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย สามารถขอรับคําชี้แจงหรือข้อมูลตามคําร้องขอได้ (๓) กรณี สำนักการระบายน้ำ ปฏิเสธคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ สำนักการระบายน้ำ จะจัดทําคําชี้แจงให้ผู้ร้องขอ ทราบ ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้บริหารข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้บริหารข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักการระบายน้ำ อย่างเคร่งครัด ข้อ ๑๐ การระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น (๑) สำนักการระบายน้ำ อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดย สำนักการระบายน้ำ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนทําการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล หรือก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล (๒) ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น สำนักการระบายน้ำ จะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม บุคคลผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างชัดเจน และจะจัดทําบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบ ข้อ ๑๑ การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักการระบายน้ำ อาจทําการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็วที่สุดในเว็บไซต์ของ สำนักการระบายน้ำ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแก้ไขนโยบายฯ ให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างชัดเจน ข้อ ๑๒ การติดต่อกับ สำนักการระบายน้ำ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักการระบายน้ำ ยินดีตอบข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยสามารถติดต่อ สำนักการระบายน้ำ ได้ที่ กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2248-5115 หรือทางอีเมล์ ddsbma@gmail.com จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔