ระบบเชื่อมโยงฝนอัตโนมัติจากสำนักงานเขต
 •  
  •  
  •  
  • สำนักการระบายน้ำ Department of Drainage And Sewerage
  • เข้าสู่ระบบ
  •   วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560  00:57 น. 
 •  
 
 
 • ลิขสิทธิ์ © 2013  สำนักการระบายน้ำ Department of Drainage And Sewerage
 • กองสารสนเทศระบายน้ำ
สัญลักษณ์
 • ไม่สามารถ
  ติดต่อสถานีได้
 • ปริมาณน้ำฝน
  0.0 มม.
 • ปริมาณน้ำฝน
  0.5-1.5 มม.
 • ปริมาณน้ำฝน
  2.0-5.0 มม.
 • ปริมาณน้ำฝน
  มากกว่า 5.0 มม.
 • ปกติ
 • ขัดข้อง