ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา   ความเค็มของน้ำในคลอง