รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.15 0.1 5.0
R02   สะพานพระราม 7 9.00 0.1 5.7
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.10 0.1 4.9
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 0.1 5.3
R05   สะพานกรุงเทพ 10.50 0.1 3.6
R06   สะพานพระราม 9 - - -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.30 0.1 5.0
R08   บางนา   12.20 0.1 4.4
R09   พระประแดง 11.10 0.1 4.7
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
4:49 +0.41 10:34 +0.03 17:17 +1.02 - -
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  2,862 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 2,692 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
4. จุดเก็บสะพานพระราม 9 เก็บตัวอย่างไม่ได้เนื่องจากสถานที่เก็บตัวอย่างถูกปิด
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  8 พฤศจิกายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.40 0.1 4.5
R02   สะพานพระราม 7 9.20 0.1 4.8
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.20 0.1 4.3
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.45 0.1 4.6
R05   สะพานกรุงเทพ 11.00 0.1 4.5
R06   สะพานพระราม 9 11.10 0.1 4.1
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.00 0.1 4.4
R08   บางนา   12.40 0.1 4.0
R09   พระประแดง 11.40 0.1 4.0
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
10:17 +1.24 4:14 -0.58 19:45 +1.13 15:11 +0.64
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  2,182 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 2,524 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  29 พฤศจิกายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.25 0.1 2.6
R02   สะพานพระราม 7 9.15 0.1 2.8
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.00 0.1 2.7
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 0.1 2.7
R05   สะพานกรุงเทพ 10.50 0.1 2.2
R06   สะพานพระราม 9 11.10 0.1 2.4
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.50 0.1 2.3
R08   บางนา   12.30 0.1 2.1
R09   พระประแดง 11.30 0.1 3.2
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
- - 6:55 +0.02 15:02 +0.94 23:06 +0.13
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  509 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 793 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป