รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  5 กรกฎาคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 8.45 0.1 1.3
R02   สะพานพระราม 7 8.30 0.1 2.5
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.30 0.1 1.6
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 9.45 0.1 2.3
R05   สะพานกรุงเทพ 10.00 0.1 1.5
R06   สะพานพระราม 9 10.15 0.1 2.1
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.00 0.1 1.9
R08   บางนา   11.50 0.1 2.5
R09   พระประแดง 10.30 0.1 1.5
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
1:42 +0.65 11:20 -0.73 - - - -
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  555 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 422 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.35 0.1 4.4
R02   สะพานพระราม 7 9.20 0.1 5.6
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.20 0.1 4.3
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 11.00 0.1 4.3
R05   สะพานกรุงเทพ 11.20 0.1 4.1
R06   สะพานพระราม 9 11.30 0.1 4.0
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.30 0.1 4.0
R08   บางนา   13.00 0.1 3.9
R09   พระประแดง 11.40 0.1 4.0
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
7:29 +0.62 4:11 +0.20 22:29 +1.00 16:00 +1.16
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  555 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 422 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป