รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  4 มกราคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.15 0.1 2.3
R02   สะพานพระราม 7 9.05 0.2 2.4
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.45 0.5 1.9
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.00 1.0 1.6
R05   สะพานกรุงเทพ 10.15 3.0 2.5
R06   สะพานพระราม 9 10.30 4.0 3.0
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.15 7.3 2.5
R08   บางนา   11.45 13.2 1.8
R09   พระประแดง 10.40 16.0 2.6
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
11:29 +1.00 4:28 -0.52 20:53 +0.79 17:13 +0.34
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 11 มกราคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.30 0.2 1.8
R02   สะพานพระราม 7 10.03 0.4 2.7
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.10 2.0 2.2
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 3.4 2.2
R05   สะพานกรุงเทพ 11.00 5.7 3.4
R06   สะพานพระราม 9 11.10 7.0 2.9
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.45 8.5 2.5
R08   บางนา   12.25 13.1 2.2
R09   พระประแดง 11.25 15.5 3.2
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
8:15 +1.02 0:20 -0.56 15:46 +1.02 11:44 +0.82
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 106 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 15 มกราคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม
        Salinity (กรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 8.30 0.1  
R02   สะพานพระราม 7 8.15 0.2  
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.30 0.3  
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.00 0.4  
R05   สะพานกรุงเทพ 10.10 1.4  
R06   สะพานพระราม 9 10.20 1.9  
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.15 3.9  
R08   บางนา   12.00 8.7  
R09   พระประแดง 10.45 10.0  
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
10:26 +1.16 3:43 -0.81 19:29 0.98 16:22 0.60
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 112 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 22 มกราคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 10.20 0.2 1.0
R02   สะพานพระราม 7 10.03 0.2 0.9
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.50 0.5 1.1
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 11.20 1.2 1.5
R05   สะพานกรุงเทพ 11.36 2.9 2.5
R06   สะพานพระราม 9 11.50 2.6 3.1
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.33 5.2 6.1
R08   บางนา   13.10 10.6 3.1
R09   พระประแดง 12.14 14.4 4.2
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
11:38 +0.92 - - - - 22:15 -0.12
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  95 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 29 มกราคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 8.50 1.0 1.4
R02   สะพานพระราม 7 8.35 1.8 1.3
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.20 4.6 1.3
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 9.45 5.8 1.4
R05   สะพานกรุงเทพ 10.00 8.7 1.3
R06   สะพานพระราม 9 10.15 9.4 2.6
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 10.35 12.7 1.3
R08   บางนา   11.00 17.5 1.6
R09   พระประแดง 10.25 20.4 1.9
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
9:49 +1.06 2:56 -2.75 18:13 0.87 14:29 0.46
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 98 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป