รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.15 0.9 1.7
R02   สะพานพระราม 7 9.00 1.7 2.1
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.50 3.9 2.1
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.15 5.2 1.9
R05   สะพานกรุงเทพ 10.30 8.2 2.8
R06   สะพานพระราม 9 10.45 8.6 2.9
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.30 10.5 5.6
R08   บางนา   12.30 16.5 2.2
R09   พระประแดง 11.00 19.3 2.5
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
10:17 +0.96 4:03 -0.53 20:15 0.89 16:15 0.16
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 10.10 1.0 0.8
R02   สะพานพระราม 7 9.53 1.5 0.2
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.36 2.8 0.2
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 11.00 4.2 0.6
R05   สะพานกรุงเทพ 11.15 6.3 0.8
R06   สะพานพระราม 9 11.25 7.7 0.9
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.15 9.7 1.1
R08   บางนา   12.48 17.9 0.8
R09   พระประแดง 11.50 17.4 1.7
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
11:08 +1.04 4:34 +1.05 - - 19:21 -0.23
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  95 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.30 2.6 1.6
R02   สะพานพระราม 7 9.15 3.5 2.2
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.15 6.1 2.2
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.45 7.2 1.8
R05   สะพานกรุงเทพ 11.00 9.3 3.1
R06   สะพานพระราม 9 11.20 9.6 4.0
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.00 12.7 6.9
R08   บางนา   12.45 15.0 4.1
R09   พระประแดง 11.30 20.3 2.8
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
8:01 +0.93 - - - - 23:59 -0.53
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.20 3.6 0.1
R02   สะพานพระราม 7 9.00 4.3 0.6
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.50 7.7 0.2
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.10 9.1 0.1
R05   สะพานกรุงเทพ 10.20 12.0 0.2
R06   สะพานพระราม 9 10.35 13.0 0.2
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.30 14.3 3.7
R08   บางนา   12.00 20.1 1.8
R09   พระประแดง 11.10 21.2 2.6
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
9:04 +1.08 2:43 -0.75 18:56 +0.94 15:23 +0.41
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.35 2.7 2.2
R02   สะพานพระราม 7 9.25 3.4 2.8
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.30 6.3 1.7
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.40 8.2 2.3
R05   สะพานกรุงเทพ 11.00 10.9 2.5
R06   สะพานพระราม 9 11.15 11.2 3.6
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.10 13.6 6.8
R08   บางนา   12.50 17.7 3.3
R09   พระประแดง 11.35 18.0 2.0
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
9:41 +0.99 3:50 -0.49 20:53 +0.86 16:39 +0.10
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.15 3.3 -
R02   สะพานพระราม 7 9.00 4.0 -
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.35 7.0 -
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.00 8.1 -
R05   สะพานกรุงเทพ 10.10 11.2 -
R06   สะพานพระราม 9 10.25 12.7 -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.10 15.2 -
R08   บางนา   11.40 15.6 -
R09   พระประแดง 10.50 21.4 -
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
10:03 +0.94 4:16 +0.22 - - 18:12 -0.15
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 10.10 4.0 -
R02   สะพานพระราม 7 9.55 4.7 -
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.40 7.0 -
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 11.02 9.1 -
R05   สะพานกรุงเทพ 11.19 10.9 -
R06   สะพานพระราม 9 11.32 12.8 -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.11 13.8 -
R08   บางนา   12.41 14.8 -
R09   พระประแดง 11.50 16.7 -
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
8:26 +1.00 1:45 -0.63 5:38 +0.76 13:44 +0.31
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป