รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  23 สิงหาคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.00 0.1 4.0
R02   สะพานพระราม 7 8.45 0.1 4.3
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.45 0.1 5.1
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.10 0.1 4.7
R05   สะพานกรุงเทพ 10.30 0.1 3.4
R06   สะพานพระราม 9 10.50 0.1 4.5
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.20 0.1 3.3
R08   บางนา   12.15 0.1 4.3
R09   พระประแดง 11.00 0.1 4.3
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
6:50 +0.72 3:09 +0.16 21:11 +1.07 14:59 -0.95
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  1,788 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 1,642 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  30 สิงหาคม 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.15 0.1 3.9
R02   สะพานพระราม 7 9.00 0.1 4.9
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.10 0.1 4.5
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 0.1 3.9
R05   สะพานกรุงเทพ 10.45 0.1 3.3
R06   สะพานพระราม 9 11.00 0.1 3.5
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.50 0.1 3.3
R08   บางนา   13.00 0.1 4.1
R09   พระประแดง 11.20 0.1 3.8
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
13:18 +0.45 6:47 -0.38 22:14 +0.81 16:51 +0.39
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  1,923 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 1,887 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป