รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  2 เมษายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 8.40 1.5 -
R02   สะพานพระราม 7 8.25 1.6 -
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.05 1.9 -
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 9.25 2.1 -
R05   สะพานกรุงเทพ 9.40 2.7 -
R06   สะพานพระราม 9 9.55 3.1 -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 10.35 4.0 -
R08   บางนา   11.00 8.0 -
R09   พระประแดง 10.15 8.4 -
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
8:39 +0.99 3:37 +0.21 22:48 +1.01 17:06 -0.62
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  5 เมษายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 8.45 1.3 2.2
R02   สะพานพระราม 7 8.30 1.4 1.6
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.35 1.5 2.5
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.05 1.7 2.3
R05   สะพานกรุงเทพ 10.20 1.9 2.0
R06   สะพานพระราม 9 10.35 2.3 2.6
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.15 3.1 5.1
R08   บางนา   12.20 5.9 3.4
R09   พระประแดง 11.00 8.5 3.9
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
2:06 +0.87 - - - - 19:32 -0.45
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 88 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  9 เมษายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.40 0.7 -
R02   สะพานพระราม 7 9.20 0.8 -
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.10 1.0 -
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 1.0 -
R05   สะพานกรุงเทพ 10.50 1.4 -
R06   สะพานพระราม 9 11.04 2.7 -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.55 4.4 -
R08   บางนา   12.20 8.3 -
R09   พระประแดง 11.28 9.1 -
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
5:47 +0.99 - - 17:46 +0.69 13:06 -0.10
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  86 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 86 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  12 เมษายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 7.51 0.5 2.6
R02   สะพานพระราม 7 7.35 0.6 2.7
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 8.21 0.8 2.8
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 8.43 0.9 2.3
R05   สะพานกรุงเทพ 8.56 1.4 1.8
R06   สะพานพระราม 9 9.10 1.5 2.9
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 9.49 3.7 5.1
R08   บางนา   10.26 6.6 2.9
R09   พระประแดง 9.23 10.4 3.1
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
6:48 +0.93 1:54 -0.15 19:55 +0.94 14:50 -0.41
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  19 เมษายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.00 0.4 -
R02   สะพานพระราม 7 8.40 0.5 -
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.40 0.8 -
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.00 0.9 -
R05   สะพานกรุงเทพ 10.26 1.8 -
R06   สะพานพระราม 9 10.35 3.2 -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.10 4.9 -
R08   บางนา   12.00 6.9 -
R09   พระประแดง 10.50 10.4 -
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
0:05 +0.85 5:48 +0.47 8:54 +0.67 18:09 -0.55
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 86 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  23 เมษายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 10.06 0.4 -
R02   สะพานพระราม 7 9.50 0.5 -
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.33 0.9 -
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.55 1.2 -
R05   สะพานกรุงเทพ 11.07 3.3 -
R06   สะพานพระราม 9 11.29 4.5 -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 12.05 6.1 -
R08   บางนา   12.44 8.1 -
R09   พระประแดง 11.30 10.7 -
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
4:56 +0.85 11:44 +0.03 16:51 +0.27 23:15 -0.19
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 86 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  26 เมษายน 2560
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.10 0.6 1.6
R02   สะพานพระราม 7 9.00 1.0 1.9
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 10.10 2.8 1.9
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 3.9 2.6
R05   สะพานกรุงเทพ 10.45 6.5 2.7
R06   สะพานพระราม 9 11.00 7.9 3.1
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.30 - -
R08   บางนา   12.30 10.9 1.7
R09   พระประแดง 11.15 13.9 2.3
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
5:30 +0.90 1:06 -0.15 19:14 +0.87 13:37 -0.52
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 86 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป