รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2559
 - มกราคม
 - กุมภาพันธ์
 - มีนาคม
 - เมษายน
 - พฤษภาคม
 - มิถุนายน
 - กรกฎาคม
 - กันยายน
 - ตุลาคม
 - พฤศจิกายน
 - ธันวาคม