รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  1 ธันวาคม 2559
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.20 0.1 2.4
R02   สะพานพระราม 7 9.00 0.1 2.4
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.45 0.1 1.5
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.00 0.1 2.1
R05   สะพานกรุงเทพ 10.20 0.1 1.7
R06   สะพานพระราม 9 10.30 0.1 2.1
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.20 0.1 2.8
R08   บางนา   12.20 0.4 1.6
R09   พระประแดง 10.40 1.1 1.7
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
9:34 +1.12 2:54 -0.49 18:11 +1.02 14:00 +0.54
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 362 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  7 ธันวาคม 2559
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.20 0.1 2.3
R02   สะพานพระราม 7 9.05 0.1 2.6
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.50 0.1 2.0
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 0.1 2.1
R05   สะพานกรุงเทพ 10.40 0.1 1.5
R06   สะพานพระราม 9 11.10 0.1 1.6
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.20 0.1 2.8
R08   บางนา   12.00 1.7 1.5
R09   พระประแดง 10.50 4.2 2.0
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
12:56 +1.01 5:15 -0.41 21:31 +0.66 18:44 +0.52
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  14 ธันวาคม 2559
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.00 0.1 1.8
R02   สะพานพระราม 7 8.40 0.1 2.8
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.25 0.1 1.8
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 9.45 0.1 2.4
R05   สะพานกรุงเทพ 10.00 0.2 1.4
R06   สะพานพระราม 9 10.15 0.2 1.8
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.10 2.1 3.3
R08   บางนา   11.45 4.2 2.8
R09   พระประแดง 10.35 10.0 2.3
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
20:07 +1.15 1:33 -0.61 17:01 +1.15 12:38 +0.74
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  77 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 113 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  21 ธันวาคม 2559
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 9.15 0.1 2.0
R02   สะพานพระราม 7 9.00 0.1 2.7
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.45 0.1 1.9
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.00 0.1 2.7
R05   สะพานกรุงเทพ 10.20 0.2 2.0
R06   สะพานพระราม 9 10.35 0.2 2.7
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 11.15 2.2 1.8
R08   บางนา   12.00 7.0 2.3
R09   พระประแดง 10.55 8.6 2.2
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
12:36 +1.01 5:30 -0.34 16:45 +0.53 19:40 +0.43
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป
รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่  28 ธันวาคม 2559
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม ค่า DO
        Salinity (กรัม/ลิตร)  (มิลิกรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 8.55 0.1 -
R02   สะพานพระราม 7 8.40 0.2 -
R03   ประตูระบายน้ำเทเวศน์ 9.20 2.0 -
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 9.40 3.3 -
R05   สะพานกรุงเทพ 10.00 5.8 -
R06   สะพานพระราม 9 10.15 6.3 -
R07   ท่าเรือวัดคลองภูมิ 10.40 9.3 -
R08   บางนา   11.25 13.4 -
R09   พระประแดง 10.25 15.9 -
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M. บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่   น้ำขึ้นเต็มที่   น้ำลงเต็มที่  
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
20:28 +1.04 1:12 -0.52 16:22 +0.95 12:19 +0.67
ข้อมูลโดย : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 =  80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ปริมาณน้ำผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = 114 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป