รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2557
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม
Salinity (กรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 10.10 น. 0.3
R02   สะพานพระราม 7 09.50 น. 0.6
R03   สะพานพระปิ่นเกล้า 10.50 น. 1.6
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 11.00 น. 2.2
R05   สะพานกรุงเทพ 11.30 น. 3.7
R06   สะพานพระราม 9 11.40 น. 5.0
R07   ช่องนนทรี 12.20 น. 5.4
R08   บางนา 13.00 น. 7.2
R09   พระประแดง 12.00 น. 9.7
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M.
บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่ น้ำลงเต็มที่ น้ำขึ้นเต็มที่ น้ำลงเต็มที่
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
9:23 +0.41 5:28 +0.17 - - 11:13 -0.86
ที่มา : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 = 68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.5 กรัมต่อลิตร(ppt.) มีผลต่อพืชทั่วไป ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการชลประทาน
    (คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานตามระบบของสหรัฐอเมริกา (USSL, 1954))
ที่มา : สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ โทร. 0 2246 0278