รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา ค่าความเค็ม
Salinity (กรัม/ลิตร)
R01   ท่าน้ำนนทบุรี 09.45 น. 0.3
R02   สะพานพระราม 7 09.30 น. 0.4
R03   สะพานพระปิ่นเกล้า 10.00 น. 1.2
R04   สะพานพระพุทธยอดฟ้า 10.30 น. 1.8
R05   สะพานกรุงเทพ 10.55 น. 3.0
R06   สะพานพระราม 9 11.10 น. 4.3
R07   ช่องนนทรี 11.50 น. 6.3
R08   บางนา 12.50 น. 7.1
R09   พระประแดง 11.30 น. 9.6
น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
เช้า - A.M.
บ่าย - P.M.
น้ำขึ้นเต็มที่ น้ำลงเต็มที่ น้ำขึ้นเต็มที่ น้ำลงเต็มที่
เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร เวลา เมตร
7:05 +0.85 2:26 +0.35 22:11 +0.99 15:54 -0.69
ที่มา : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หมายเหตุ   : 1. ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา+เขื่อนพระราม 6 = 93 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ค่าความเค็มสูงเกิน 1.5 กรัมต่อลิตร(ppt.) มีผลต่อพืชทั่วไป ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการชลประทาน
    (คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานตามระบบของสหรัฐอเมริกา (USSL, 1954))
ที่มา : สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ โทร. 0 2246 0278