ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ 25/01/2563 13:25 น.
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 24/01/2563 13:35 น. ถึง 25/01/2563 13:30 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 24/01/2563 13:35 น. ถึง 25/01/2563 13:30 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำ ม. รทก.
24/01/2563 13:35 2.00
24/01/2563 13:40 2.00
24/01/2563 13:45 2.00
24/01/2563 13:50 2.00
24/01/2563 13:55 2.00
24/01/2563 14:00 2.00
24/01/2563 14:05 2.00
24/01/2563 14:10 2.00
24/01/2563 14:15 2.00
24/01/2563 14:20 2.00
24/01/2563 14:25 2.00
24/01/2563 14:30 2.00
24/01/2563 14:35 2.00
24/01/2563 14:40 2.00
24/01/2563 14:45 2.00
24/01/2563 14:50 2.00
24/01/2563 14:55 2.00
24/01/2563 15:00 2.00
24/01/2563 15:05 2.00
24/01/2563 15:10 2.00
24/01/2563 15:15 2.00
24/01/2563 15:20 2.00
24/01/2563 15:25 2.00
24/01/2563 15:30 2.00
24/01/2563 15:35 2.00
24/01/2563 15:40 2.00
24/01/2563 15:45 2.00
24/01/2563 15:50 2.00
24/01/2563 15:55 2.00
24/01/2563 16:00 2.00
24/01/2563 16:05 2.00
24/01/2563 16:10 2.00
24/01/2563 16:15 -0.01
24/01/2563 16:20 0.00
24/01/2563 16:25 0.01
24/01/2563 16:30 0.01
24/01/2563 16:35 0.01
24/01/2563 16:40 0.01
24/01/2563 16:45 0.02
24/01/2563 16:50 0.02
24/01/2563 16:55 0.01
24/01/2563 17:00 0.01
24/01/2563 17:05 0.00
24/01/2563 17:10 0.00
24/01/2563 17:15 0.00
24/01/2563 17:20 0.00
24/01/2563 17:25 0.01
24/01/2563 17:30 0.01
24/01/2563 17:35 0.01
24/01/2563 17:40 0.00
24/01/2563 17:45 0.01
24/01/2563 17:50 0.01
24/01/2563 17:55 0.00
24/01/2563 18:00 -0.01
24/01/2563 18:05 -0.01
24/01/2563 18:10 0.00
24/01/2563 18:15 0.00
24/01/2563 18:20 -0.01
24/01/2563 18:25 -0.01
24/01/2563 18:30 0.00
24/01/2563 18:35 0.00
24/01/2563 18:40 0.00
24/01/2563 18:45 0.00
24/01/2563 18:50 -0.01
24/01/2563 18:55 -0.01
24/01/2563 19:00 -0.01
24/01/2563 19:05 -0.01
24/01/2563 19:10 -0.01
24/01/2563 19:15 -0.01
24/01/2563 19:20 -0.01
24/01/2563 19:25 -0.01
24/01/2563 19:30 -0.01
24/01/2563 19:35 -0.01
24/01/2563 19:40 -0.01
24/01/2563 19:45 -0.01
24/01/2563 19:50 -0.01
24/01/2563 19:55 -0.01
24/01/2563 20:00 -0.01
24/01/2563 20:05 -0.01
24/01/2563 20:10 -0.01
24/01/2563 20:15 -0.01
24/01/2563 20:20 -0.01
24/01/2563 20:25 -0.01
24/01/2563 20:30 -0.01
24/01/2563 20:35 0.00
24/01/2563 20:40 0.00
24/01/2563 20:45 -0.01
24/01/2563 20:50 -0.01
24/01/2563 20:55 -0.01
24/01/2563 21:00 -0.01
24/01/2563 21:05 -0.01
24/01/2563 21:10 -0.01
24/01/2563 21:15 -0.01
24/01/2563 21:20 -0.01
24/01/2563 21:25 -0.01
24/01/2563 21:30 0.00
24/01/2563 21:35 0.00
24/01/2563 21:40 0.00
24/01/2563 21:45 0.00
24/01/2563 21:50 0.00
24/01/2563 21:55 0.00
24/01/2563 22:00 -0.01
24/01/2563 22:05 -0.01
24/01/2563 22:10 -0.01
24/01/2563 22:15 -0.01
24/01/2563 22:20 -0.01
24/01/2563 22:25 -0.01
24/01/2563 22:30 0.00
24/01/2563 22:35 0.00
24/01/2563 22:40 0.00
24/01/2563 22:45 0.00
24/01/2563 22:50 0.00
24/01/2563 22:55 -0.01
24/01/2563 23:00 -0.01
24/01/2563 23:05 -0.01
24/01/2563 23:10 -0.01
24/01/2563 23:15 -0.01
24/01/2563 23:20 -0.01
24/01/2563 23:25 -0.02
24/01/2563 23:30 -0.02
24/01/2563 23:35 -0.02
24/01/2563 23:40 -0.02
24/01/2563 23:45 -0.02
24/01/2563 23:50 -0.02
24/01/2563 23:55 -0.02
25/01/2563 00:00 -0.02
25/01/2563 00:05 -0.02
25/01/2563 00:10 -0.03
25/01/2563 00:15 -0.03
25/01/2563 00:20 -0.03
25/01/2563 00:25 -0.03
25/01/2563 00:30 -0.03
25/01/2563 00:35 -0.03
25/01/2563 00:40 -0.03
25/01/2563 00:45 -0.04
25/01/2563 00:50 -0.04
25/01/2563 00:55 -0.04
25/01/2563 01:00 -0.04
25/01/2563 01:05 -0.04
25/01/2563 01:10 -0.04
25/01/2563 01:15 -0.04
25/01/2563 01:20 -0.05
25/01/2563 01:25 -0.04
25/01/2563 01:30 -0.04
25/01/2563 01:35 -0.04
25/01/2563 01:40 -0.04
25/01/2563 01:45 -0.04
25/01/2563 01:50 -0.04
25/01/2563 01:55 -0.04
25/01/2563 02:00 -0.05
25/01/2563 02:05 -0.05
25/01/2563 02:10 -0.05
25/01/2563 02:15 -0.05
25/01/2563 02:20 -0.05
25/01/2563 02:25 -0.06
25/01/2563 02:30 -0.05
25/01/2563 02:35 -0.06
25/01/2563 02:40 -0.05
25/01/2563 02:45 -0.05
25/01/2563 02:50 -0.06
25/01/2563 02:55 -0.06
25/01/2563 03:00 -0.06
25/01/2563 03:05 -0.06
25/01/2563 03:10 -0.06
25/01/2563 03:15 -0.07
25/01/2563 03:20 -0.07
25/01/2563 03:25 -0.07
25/01/2563 03:30 -0.07
25/01/2563 03:35 -0.07
25/01/2563 03:40 -0.07
25/01/2563 03:45 -0.08
25/01/2563 03:50 -0.08
25/01/2563 03:55 -0.08
25/01/2563 04:00 -0.08
25/01/2563 04:05 -0.08
25/01/2563 04:10 -0.08
25/01/2563 04:15 -0.08
25/01/2563 04:20 -0.08
25/01/2563 04:25 -0.08
25/01/2563 04:30 -0.08
25/01/2563 04:35 -0.08
25/01/2563 04:40 -0.08
25/01/2563 04:45 -0.08
25/01/2563 04:50 -0.08
25/01/2563 04:55 -0.08
25/01/2563 05:00 -0.08
25/01/2563 05:05 -0.08
25/01/2563 05:10 -0.08
25/01/2563 05:15 -0.08
25/01/2563 05:20 -0.08
25/01/2563 05:25 -0.08
25/01/2563 05:30 -0.08
25/01/2563 05:35 -0.06
25/01/2563 05:40 -0.05
25/01/2563 05:45 -0.05
25/01/2563 05:50 -0.05
25/01/2563 05:55 -0.05
25/01/2563 06:00 -0.05
25/01/2563 06:05 -0.07
25/01/2563 06:10 -0.07
25/01/2563 06:15 -0.07
25/01/2563 06:20 -0.07
25/01/2563 06:25 -0.07
25/01/2563 06:30 -0.07
25/01/2563 06:35 -0.07
25/01/2563 06:40 -0.07
25/01/2563 06:45 -0.07
25/01/2563 06:50 -0.07
25/01/2563 06:55 -0.07
25/01/2563 07:00 -0.07
25/01/2563 07:05 -0.07
25/01/2563 07:10 -0.07
25/01/2563 07:15 -0.07
25/01/2563 07:20 -0.07
25/01/2563 07:25 -0.07
25/01/2563 07:30 -0.07
25/01/2563 07:35 -0.07
25/01/2563 07:40 -0.07
25/01/2563 07:45 -0.07
25/01/2563 07:50 -0.07
25/01/2563 07:55 -0.07
25/01/2563 08:00 -0.07
25/01/2563 08:05 -0.07
25/01/2563 08:10 -0.07
25/01/2563 08:15 -0.07
25/01/2563 08:20 -0.06
25/01/2563 08:25 -0.07
25/01/2563 08:30 -0.06
25/01/2563 08:35 -0.06
25/01/2563 08:40 -0.06
25/01/2563 08:45 -0.07
25/01/2563 08:50 -0.07
25/01/2563 08:55 -0.07
25/01/2563 09:00 -0.07
25/01/2563 09:05 -0.07
25/01/2563 09:10 -0.07
25/01/2563 09:15 -0.07
25/01/2563 09:20 -0.06
25/01/2563 09:25 -0.06
25/01/2563 09:30 -0.06
25/01/2563 09:35 -0.05
25/01/2563 09:40 -0.05
25/01/2563 09:45 -0.05
25/01/2563 09:50 -0.05
25/01/2563 09:55 -0.05
25/01/2563 10:00 -0.05
25/01/2563 10:05 -0.05
25/01/2563 10:10 -0.05
25/01/2563 10:15 -0.05
25/01/2563 10:20 -0.05
25/01/2563 10:25 -0.04
25/01/2563 10:30 -0.04
25/01/2563 10:35 -0.04
25/01/2563 10:40 -0.04
25/01/2563 10:45 -0.04
25/01/2563 10:50 -0.04
25/01/2563 10:55 -0.04
25/01/2563 11:00 -0.04
25/01/2563 11:05 -0.04
25/01/2563 11:10 -0.04
25/01/2563 11:15 -0.04
25/01/2563 11:20 -0.04
25/01/2563 11:25 -0.04
25/01/2563 11:30 -0.04
25/01/2563 11:35 -0.04
25/01/2563 11:40 -0.04
25/01/2563 11:45 -0.04
25/01/2563 11:50 -0.04
25/01/2563 11:55 -0.04
25/01/2563 12:00 -0.04
25/01/2563 12:05 -0.04
25/01/2563 12:10 -0.04
25/01/2563 12:15 -0.04
25/01/2563 12:20 -0.04
25/01/2563 12:25 -0.04
25/01/2563 12:30 -0.04
25/01/2563 12:35 -0.03
25/01/2563 12:40 -0.03
25/01/2563 12:45 -0.03
25/01/2563 12:50 -0.03
25/01/2563 12:55 -0.03
25/01/2563 13:00 -0.03
25/01/2563 13:05 -0.03
25/01/2563 13:10 -0.03
25/01/2563 13:15 -0.03
25/01/2563 13:20 -0.03
25/01/2563 13:25 -0.03
25/01/2563 13:30 -